MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Wat rest van Weverskade 118 is een prachtige kastanjeboom

16 augustus 2019. De sloop van Weverskade 118 is voltooid. Alleen de imposante kastanjeboom staat er nog, maar voor hoelang? De herbruikbare delen van het zomerhuis, zoals oude balken, zijn elders opgeslagen voor hergebruik. Een uitgebreide bouwkundige documentatie met opmeting, foto's en een 3D laserscan konden juist op tijd worden gemaakt.

Sloop Zomerhuis Weverskade 118
Alle opstallen, inclusief het Zomerhuis, van Weverskade 118 zijn met de grond gelijk gemaakt.


Sloop 400 jaar oud monument Weverskade 118 is feit

20 juli 2019. Maassluis is binnenkort een uniek historisch pand armer, het zomerhuis van de boerderij Weverskade 118. Afgelopen zaterdag is een begin gemaakt met de sloop van de hele boerderij. Op deze oude boerderijplaats, met zonder twijfel de oudste nog bestaande boerderij aan de Weverskade, stond een voor het Midden-Delflandgebied uniek agrarisch bijgebouw: een vroeg zeventiende-eeuws zomerhuis.

Sloop Zomerhuis Weverskade 118
Het Zomerhuis van de boerderij Weverskade 118.

’s Zomers betrok het boerengezin een dergelijk zomerhuis om er te wonen en te werken, hier werden kaas en boter gemaakt. Op de oudste kadastrale kaart uit ca. 1820 is te zien dat daarvoor een karnmolen aan het zomerhuis was gebouwd. De oudste vermelding van de boerderij is op een kaart die landmeter Jan Potter in 1578 tekende voor het Meisjeshuis in Delft dat landerijen bezat in de Dijkpolder.

Sloop Zomerhuis Weverskade 118
Interieur van het Zomerhuis met waterfornuis en haardplaats.

Het boerenerf moet wijken voor de aanleg van een ontsluitingsroute naar de nieuwe woonwijk. Overleg, ingediende bezwaren en een petitie voor behoud van de boerderij, in 2013 ondertekend door 781 mensen uit Maassluis en wijde omtrek, mochten niet baten. Maar de mensen die op de bres stonden voor dit historisch bijzondere gebouw boekten wél een klein succes: zij kregen van ontwikkelaar Wilgenrijk (Lely) de toezegging én de financiële middelen om het unieke zomerhuis vóór de sloop aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

Sloop Zomerhuis Weverskade 118
Het gehele boerderijcomplex is met de laserscan vastgelegd.

Dat laatste kon dit voorjaar eindelijk worden uitgevoerd. De uitkomst ervan bevestigt de eerdere aannames over ouderdom en uniciteit en het onderzoek bracht ook nog allerlei bijzondere details aan het licht. Behalve een uitvoerig bouwhistorisch onderzoek en documentatie d.m.v. foto’s heeft er ook een zeer gedetailleerde 3D-laserscan plaatsgevonden. Deze belangrijke documentatie is gesponsord door de gemeente Midden-Delfland, als hoeder van de kwaliteiten en het erfgoed in het Midden-Delflandgebied. Deze scan maakt het in de toekomst mogelijk om de hele erfsituatie en in het bijzonder het zomerhuis te reconstrueren. Daarnaast wordt samen met de Historische Vereniging Maassluis een publicatie (monografie) voorbereid over deze bijzondere boerderij, zodat we deze in elk geval op papier voor het nageslacht bewaren.

Sloop Zomerhuis Weverskade 118
De aanbouw van het Zomershuis was ingericht als stal.

Sloop Zomerhuis Weverskade 118
Het interieur van de aanbouw.

Voorgeschiedenis / toelichting

Dit deel van de Weverskade hoorde tot 2004 tot de gemeente Maasland. Deze gemeente had vanwege de grote historische waarde van het boerderijcomplex een aanwijzing tot gemeentelijk monument in procedure gebracht, die door de gemeente Maassluis niet is voortgezet. Er werd in de Dijkpolder een grote nieuwe woonwijk gepland en daarin wilde men geen rekening houden met deze bijzondere boerderij.

In 2012 bracht de stichting Midden-Delfland is Mensenwerk een publicatie uit over de Dijkpolder, de Commandeurspolder en de Duifpolder en bood die aan het gemeentebestuur en de directie van Lely aan. In deze studie werd opnieuw gewezen op de bijzondere kwaliteiten van Weverskade 118, met name van het unieke zomerhuis. Maar in de plannen was geen ruimte voor behoud van het monument door voortschrijdend inzicht.

In 2014 besloot de gemeenteraad van Maassluis om het bezwaar van de stichting Midden-Delfland is Mensenwerk tegen het nieuwe bestemmingsplan Dijkpolder - waarin het boerderijcomplex Weverskade 118 werd opgeofferd aan een ontsluitingsweg voor de nieuw te bouwen woonwijk - niet te honoreren. Het bestemmingsplan voor de Dijkpolder werd ongewijzigd vastgesteld. Het wachten was vervolgens op het leegkomen van de boerderij zodat het toegezegde onderzoek kon plaatsvinden.

Bron: Persbericht Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk 20 juli 2019.

27 augustus 2019